Betingelser for Tivolikort gældende for køb før 4. juli 2024

1. Generelle vilkår for Tivolikort

1.1. Alle Tivolikort giver adgang til Tivoli i Tivolis til enhver tid åbne sæsoner. Tivolis åbne sæsoner, åbningsdage og åbningstider kan variere og tilpasses løbende, men kortholderen er som minimum garanteret 200 åbningsdage per kalenderår.

1.2. Et Tivolikort kan enten købes som et:

1.2.1. abonnement med årsbetaling, eller

1.2.2. med udløb (løbende måned + 11 måneder)

1.3. Der findes følgende typer Tivolikort:

1.3.1. Tivolikort: Tivolikort giver adgang for Kortholder selv. Kortet er strengt personligt og kan ikke anvendes til adgang for andre end Kortholder. 

1.3.2. Tivolikort Sølv: Tivolikort Sølv giver Kortholder mulighed for gratis at medbringe én ledsager pr. dag. Dette gælder kun ved entré sammen med Kortholder, og det er en betingelse, at ledsageren er en forretningsforbindelse, familie, kollega eller ven til Kortholder.

1.3.3. Wild Card: Wild Card giver adgang for Kortholder selv samt et gratis Turpas til Kortholder ved hvert Tivolibesøg (max ét pr. dag). Turpas er personlige og må ikke videresælges. En overtrædelse anses som misbrug af Tivolikortet, jf. punkt 1.9.

1.3.4. Tivolikort Guld: Tivolikort Guld giver Kortholder mulighed for gratis at medbringe op til fire ledsagere samlet pr. dag. Dette gælder kun ved samlet entré med Kortholder, og det er en betingelse, at ledsagerne er forretningsforbindelser, familie, kollegaer eller venner til Kortholder.

1.4. Tivolikort købes som et digitalt produkt. Et fysisk Tivolikort kan købes mod et gebyr.

1.5. Alle typer Tivolikort er strengt personlige og må kun anvendes af Kortholder. Kortholder bærer ansvaret for, at Tivolikortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes Tivolikortet af en anden end Kortholder, vil dette blive betragtet som misbrug af Tivolikortet, hvilket vil medføre, at Tivolikortet inddrages. Misbrug af et Tivolikort kan føre til retsforfølgelse, idet Tivoli forbeholder sig ret til erstatning for tab lidt i forbindelse med misbruget. Tivolikortet tilbageleveres ikke efter inddragelse, og betalingen for Tivolikortet refunderes hverken helt eller delvist. 

1.6. Har Kortholder købt et Tivolikort, påhviler det Kortholder at færdiggøre sit Tivolikort via det link til Kortholders Mit Tivoli-profil, som sendes til Kortholder i forbindelse med købet. Kortholder kan også færdiggøre sit Tivolikort ved personlig henvendelse i Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3, 1620 København V. Du kan læse nærmere om proceduren for færdiggørelse i punkt 2.8 og 3.5.

1.7. Der er kun fri adgang til Tivoli i Tivolis til enhver tid åbne sæsoner mod forevisning af gyldigt Tivolikort. Såfremt gyldigt Tivolikort ikke er medbragt, skal Kortholder betale normal entré, som ikke refunderes. Ved glemt Wild Card skal Kortholder ligeledes betale fuld pris for Turpas.

1.8. Mister Kortholder sit Tivolikort, skal Tivolis Call Center straks kontaktes på tlf. 33 15 10 01 eller ved skriftlig henvendelse til tivolikort@tivoli.dk, hvorefter Tivolikortet spærres. Anvendes Tivolikortet af en anden person, uden at det er spærret, anses det for misbrug, og kortet vil blive inddraget. Inddragne Tivolikort leveres ikke tilbage og refunderes ikke. Mistede eller beskadigede kort kan erstattes mod et gebyr.

1.9. Tivoli forbeholder sig ret til uden varsel at inddrage et Tivolikort, såfremt Tivoli vurderer, at Kortholder har handlet svigagtigt eller uretmæssigt i eller over for Tivoli, eller har udvist en uacceptabel opførsel over for andre gæster, ansatte eller inventar i Tivoli, eller ikke har efterlevet Tivolis til enhver tid gældende Haveregulativ eller henstillinger fra personale i Tivoli.

1.10. Tivoli forbeholder sig ret til at begrænse Kortholders adgang til Tivoli på visse dage eller på visse tidspunkter, herunder også i form af pladsreservation. Dette vil f.eks. være nødvendigt, når sikkerhedsmæssige årsager taler herfor, eller hvor arrangementer inden for, eller uden for Tivoli tilsiger begrænset adgang til Tivoli. Kortholder opnår ikke ret til erstatning eller godtgørelse af anden art i den forbindelse, medmindre begrænsningen/lukningen medfører færre end 200 åbningsdage i det pågældende kalenderår.

1.11. Tivoli forbeholder sig ret til at foretage aflysninger og ændringer i Tivolis offentliggjorte musikprogram, som Kortholdere har adgang til uden ekstra omkostninger, herunder Fredagsrock. Aflysninger eller ændringer i musikprogrammet giver ikke Kortholder ret til at gøre krav på forholdsmæssigt afslag, ophævelse af Tivolikortkortaftalen eller kompensation i øvrigt.

1.12. Tivoli har ret til at reservere dele af Tivolis koncertområder til særlige arrangementer og koncepter, hvortil der kan opkræves særskilt betaling for at få adgang.

1.13. I tilfælde af officielle forbud eller anbefalinger, som indebærer, at Tivoli skal holdes lukket eller adgangen til Tivoli skal begrænses, eksempelvis pga. ekstraordinære sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige eller lignende hensyn, opnår kortholder ikke ret til erstatning eller godtgørelse af anden art i den forbindelse, medmindre begrænsningen/lukningen medfører, at der er færre end 200 åbningsdage i det pågældende kalenderår.

1.14. Alle Tivolikort kan købes online via Tivoli.dk og ved fysisk fremmøde i Tivolis Box Office, Tivolis Service Center og i Tivolis indgange.

1.15. Spørgsmål til Tivolikort rettes enten skriftligt eller telefonisk til: Tivoli Call Center, Vesterbrogade 3, Postboks 233, 1620 København V., tlf. 33 15 10 01 og e-mail tivolikort@tivoli.dk.

 

2. Tivolikort købt som abonnement

2.1. Tivolikort, der købes som et abonnement, tegnes som et løbende abonnement, der forudbetales for ét år (årsbetaling) ad gangen.

2.2. Et Tivolikort købt på abonnement, er gældende for måneden, hvori kortet købes og de 11 efterfølgende måneder. Der betales for hele den første måned uanset datoen for købet.

2.3. Gyldighedsperioden for Tivolikort købt som abonnement starter straks ved udstedelse, såfremt Tivolikortet købes i fysisk salg. Dette gælder også selvom Tivolikortet købes i de perioder, hvor Tivoli er lukket. Tivolikort købt via Tivolis digitale kanaler kan vælges med en anden startdato.

2.4. En aftale om køb af Tivolikort som abonnement kan alene indgås af myndige personer over 18 år.

2.5. Tivolikort kan købes i Tivoli Box Office, på Tivoli.dk og via Tivolis app. Køber vil her blive oplyst om nærværende betingelser, som køber skal acceptere. Færdiggørelsen kan ske i Box Office såvel som online via Tivoli.dk.

2.6. Du kan købe Tivolikort som abonnement til andre end dig selv. Betalingsforpligtelsen vil være knyttet til dig som Administrator.

2.7. Tivoli forbeholder sig retten til at kræve et oprettelsesgebyr.

2.8. Færdiggørelse

2.8.1. Hvis Kortholder er en anden end Tivolikortets Administrator (den person, som betalingsforpligtelsen påhviler), sendes et link til Kortholder. Linket indeholder instruktioner til Tivolikortets færdiggørelse på Mit Tivoli. Administrator modtager en e-mail med link til Mit Tivoli, hvor de resterende betalingskortoplysninger udfyldes.

2.8.2. Kortholder færdiggør sit Tivolikort ved at oprette en profil på Mit Tivoli. Kortholder skal i den forbindelse oprette en adgangskode og tilknytte et billede af Kortholder selv. Billedet af Kortholder gemmes med henblik på adgangskontrol. Ved besøg i Tivoli vises dette foto på en skærm synlig for kontrolløren ved indgangen. Kortholder skal mod forlangende forevise gyldig legitimation. Det er ikke et krav for anvendelse af Tivolikortet, at Tivoli indsamler og opbevarer portrætfoto af Kortholder, dog er kortholdere, der ikke ønsker et foto registreret, forpligtet til altid at vise billedlegitimation ved adgang til Tivoli. Ændring af Kortholders navn kan ske ved henvendelse i Box Office, forudsat at Kortholders navn er tilsvarende ændret i Folkeregistret. Kortholders foto kan ændres, såfremt Tivoli vurderer, at Kortholders udseende er markant forandret. Kortholder skal endvidere registrere sine betalingsoplysninger til brug for den løbende betaling. Kortholder kan til enhver tid ubetinget tilbagekalde sin tilladelse til, at der løbende trækkes beløb på betalingskontoen. Kortholders betalingsforpligtelse vil dog fortsat gælde, efter at Kortholder har tilbagekaldt sit samtykke. Såfremt Kortholder ønsker at frigøre sig fra betalingsforpligtelsen, skal abonnementet opsiges efter vilkårene i punkt 2.10.

2.8.3. Det fysiske kort kan senere gøres elektronisk, ved at Kortholder tilføjer kortet i Tivolis app. Tivolikortet kan også printes.

2.9. Betaling

2.9.1. Er Tivolikortet købt med abonnement, skal der på købstidspunktet ske betaling for det første år, hvori Tivolikortet er gyldigt. Betaling for det efterfølgende år vil forfalde mellem den 22. og 26. dag i måneden efter indeværende måned + 11 måneder. Såfremt betalingen måtte fejle, vil der finde en fornyet trækning sted enten den sidste dag i indeværende måned eller den første dag i den følgende måned.

2.9.2. Betaling for Tivolikortets første 12 måneder skal ske på tidspunktet for Tivolikortets udstedelse, uanset om kortet aktiveres med det samme eller frem i tiden, jf. muligheder herfor på tivoli.dk eller i Tivolis app.

2.9.3. Abonnementet kan betales med betalingskort, kreditkort og Mobilepay.

2.9.4. Når der trækkes betaling for en ny periode orienteres Kortholder og Administrator (sidstnævnte alene hvis Kortholder og Administrator ikke er samme person) derom via Mit Tivoli.

2.9.5. Betales den løbende ydelse for Abonnementet ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker til Tivolikortets Administrator via de oplyste kontaktoplysninger. Der kan pålægges rykkergebyr på 100 kr. efter rentelovens regler herom. Kortet spærres, indtil der er registreret gyldige betalingsoplysninger og betaling er sket. Forsinkelsen anses som væsentlig, såfremt der ikke er sket betaling senest 3 måneder fra forfaldsdagen, og Tivoli kan herefter beslutte at ophæve Kortholders abonnementsaftale.

2.9.6. Aktuelle priser og gebyrer fremgår altid på Tivolis hjemmeside her.

2.9.7. Prisændringer meddeles via e-mail til den oplyste e-mailadresse senest 45 dage før prisændringen træder i kraft. Du kan læse mere om vilkårsændringer i punkt 2.11.

2.9.8. Såfremt Kortholder har haft et gyldigt Tivolikort købt som abonnement inden for de seneste 12 måneder, forbeholder Tivoli sig ret til at opkræve et oprettelsesgebyr, hvis Kortholder igen ønsker at købe et Tivolikort.

2.10. Opsigelse

2.10.1. Tivolikort købt som abonnement kan tidligst opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter abonnementets start (”Tidligt Ophør”), jf. også punkt 2.10.2 og 2.10.7 nedenfor.

2.10.2. Opsiges Tivolikortet, ophører abonnementsaftalen på det tidspunkt, hvor den forudbetalte abonnementsperiode udløber, medmindre der er anmodet om Tidligt Ophør, jf. punkt 2.10.7 nedenfor. Tivolikortet kan anvendes i perioden frem til abonnementsperiodens udløb og gentegnes ikke herefter.

2.10.3. Tivolikort købt som abonnement skal aktivt opsiges og kan ikke sættes i bero.

2.10.4. Abonnementet kan kun opsiges skriftligt via Mit Tivoli (web eller app) eller mail til Tivolis Call Center, tivolikort@tivoli.dk.

2.10.5. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.

2.10.6. Tivolikortets Administrator kan opsige Abonnementet for Kortholder, hvis betalingsforpligtelsen påhviler Administrator.

2.10.7. Hvis der er anmodet om Tidligt Ophør i henhold til punkt 2.10.1, vil der ske tilbagebetaling i henhold til forbrugeraftalelovens regler. Anmodning om Tidligt Ophør skal fremsendes skriftligt til Tivolis Call Center (tivolikort@tivoli.dk). Tivoli refunderer forudbetalingen for den periode, der ligger efter abonnementsaftalens ophør, jf. 2.10.1, tillagt 25 % af den aktuelle dagspris på opsigelsestidspunktet, jf. forbrugeraftalelovens § 29, stk. 2. Mindsteprisen ved Tidligt Ophør er beregnet ved at dividere Tivolikortets årlige pris med 12 mdr., oprundet til hele kroner. Herefter tillægges 25 %, afrundet til hele kroner og dette beløb ganges med bindingsperiodens 6 måneder. Tilbagebetaling vil som udgangspunkt ske til det betalingskort, hvormed Tivolikortet blev erhvervet.

2.10.8. Tivoli tager forbehold for prisjusteringer i bindingsperioden. Du kan læse mere herom i punkt 2.11.

2.10.9. Kvittering for opsigelse sendes pr. mail til Tivolikortets Kortholder og Administrator (sidstnævnte alene hvis Kortholder og Administrator ikke er samme person).

2.11. Vilkårsændringer

2.11.1. Tivoli har ret til at foretage prisjusteringer i abonnementsperioden samt indføre gebyrer på særlige ydelser, herunder pladsreservation. Prisændringer kan foretages som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Prisændringer kan ligeledes foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter for Tivoli, f.eks. i forbindelse med øgede udgifter forbundet med Tivolis drift, herunder omkostninger til leverandører, omkostninger relateret til imødekommelse af nye krav fra myndigheder eller lovgivninger, imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af ændringer i abonnementsvilkårene for, eller indholdet af, de respektive Tivolikort.

2.11.2. Tivoli kan løbende foretage ændringer i Tivolis produktsortiment, herunder, men ikke begrænset til, de forskellige abonnementstyper, tivolikort (årskort), entrébilletter, turpas mv., samt foretage ændringer i det indhold og i de vilkår, som relaterer sig til produkterne, når sådanne ændringer er begrundet i Tivolis kommercielle eller strategiske beslutninger, lovkrav eller lignende. Produktindhold og vilkår kan f.eks. vedrøre forlystelsesadgang og alderskrav.

2.11.3. Prisstigninger og væsentlige ændringer vil blive varslet direkte og individuelt til den oplyste e-mailadresse senest 45 dage, før ændringen træder i kraft. Der gives samtidig Kortholder/Administrator mulighed for at opsige abonnementsaftalen, inden ændringen træder i kraft.

2.11.4. Ændringer i Tivolis betingelser for Tivolikort vil desuden fremgå på Tivolis hjemmeside www.tivoli.dk.

2.11.5. Tivoli forbeholder sig ret til at opsige et Tivolikortabonnement, også i bindingsperioden, i tilfælde af generelle ophør eller ændringer af abonnement- eller tivolikortstyper, f.eks. på baggrund af kommercielle eller strategiske beslutninger, lovkrav eller lignende. Opsigelser vil blive varslet senest 45 dage før ændringen træder i kraft. Forudbetalte Tivolikort vil blive forholdsmæssigt refunderet.

2.11.6. Hvis Tivoli opsiger et Tivolikortabonnement i bindingsperioden, jf. 2.11.5, og Administrator har købt et fysisk Tivolikort, vil udgiften hertil i så fald blive refunderet.

2.12. Opgradering

2.12. 1.Et Tivolikort kan opgraderes i Tivoli Box Office eller i Tivolis Servicecenter. Prisen for at opgradere et Tivolikort udgør differencen mellem det Tivolikort, der opgraderes fra, og det Tivolikort, der opgraderes til. Det er ikke muligt at nedgradere et Tivolikort eller at sammenlægge Tivolikort. Startdatoen for Tivolikort købt som abonnement ændres ikke ved opgradering, og abonnementsperioden forlænges således ikke, uanset hvornår i abonnementsperioden Tivolikortet opgraderes. Bindingsperioden i punkt 2.10.1 løber fortsat fra det oprindelige Tivolikorts startdato.

2.13. Fortrydelsesret

2.13.1. Der er 14 dages fortrydelsesret for Tivolikort købt som abonnement. For Tivolikort købt som abonnement med udsat startdato, gælder fortrydelsesretten frem til abonnementets start, dog minimum 14 dage. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis Tivolikortet tages i brug, herunder ved at Kortholder anvender Tivolikortet som adgangskort til Tivoli.

2.13.2. Opgraderes et Tivolikort købt som abonnement, gælder fortrydelsesfristen for opgraderingen, jf. punkt 2.13.1 fra opgraderingstidspunktet, forudsat at det opgraderede Tivolikortet ikke har været anvendt.

2.14. Tivoli Lux

2.14.1. Tivoli Lux er et fordelsprogram, der giver ekstra fordele og rabatter til dig med et Tivolikort*. Du kan læse vilkår og betingelser for Tivoli Lux her.

2.14.2. For at anvende fordelene kræver det, at du har:

2.14.2.1. et gyldigt Tivolikort med dig selv som bruger af kortet, og

2.14.2.2. hentet Tivolis app og har oprettet en Mit Tivoli-profil, hvorpå dit Tivolikort er tilføjet

*Følgende specialkort har også adgang til fordelsprogrammet, herunder: Aktionærkort, Tivoli. Erhvervsklub-kort, VIP-kort, Exclusive-kort samt Ledsagerkort. Bemærk venligst, at flere af disse korttyper ikke er i offentligt salg, men udstedes til kortholder af Tivoli.

 

3. Tivolikort med udløb

3.1. Ved køb af Tivolikort med udløb, kan køber vælge den måned, som Tivolikortet skal gælde fra, dog maksimalt to måneder fra købsdatoen. Kortet vil være gyldigt i op til 12 måneder.

3.2. Tivolikort med udløb er gyldigt i op til 12 måneder fra den måned, som køber har valgt, at Tivolikortet skal gælde fra. Dette gælder selvom Tivolikortet først færdiggøres senere, og selvom Tivoli har lukket i købsperioden.

3.3. Et Tivolikort uden registrerede betalingsoplysninger udløber efter den forudbetalte periode på op til 12 måneder og er dermed ikke et abonnement. Korthaver kan konvertere eller gentegne Tivolikortet, således at Tivolikortet får karakter af et løbende abonnement.

3.4. Tivolikort med udløb og ved BTB-salg er gyldige fra den fastsatte startmåned og de følgende 11 kalendermåneder og udløber herefter, medmindre der er inden udløb er tegnet et abonnement.

3.5. Færdiggørelse

3.5.1. Tivolikort med udløb færdiggøres via Tivolis app, Tivoli.dk eller ved fysisk henvendelse i Box Office. Tivolikortet færdiggøres, når Kortholder har knyttet sit navn samt et billede af sig selv til Tivolikortet.

3.6. Betaling

3.6.1. Tivolikortet kan betales med betalingskort, kreditkort samt Mobilepay. Tivolikortet kan ligeledes betales kontant.

3.6.2. Ved køb af Tivolikort med udløb betaler køber forud for hele aftaleperioden, dvs. 12 kalendermåneder.

3.6.3. Aktuelle priser fremgår altid på Tivolis hjemmeside, se www.tivoli.dk/priser.

3.7. Vilkårsændringer

3.7.1. Ændringer i Tivolis betingelser for Tivolikort vil fremgå på Tivolis hjemmeside www.tivoli.dk.

3.7.2. Tivoli kan desuden løbende foretage ændringer i Tivolis produktsortiment, herunder, men ikke begrænset til, de forskellige tivolikort (årskort), entrébilletter, turpas mv., samt foretage ændringer i det indhold og i de vilkår, som relaterer sig til produkterne, når sådanne ændringer er begrundet i Tivolis kommercielle eller strategiske beslutninger, lovkrav eller lignende. Produktindhold og vilkår kan f.eks. vedrøre forlystelsesadgang og alderskrav.

3.8. Opgradering

3.8.1. Et Tivolikort kan opgraderes i Tivoli Box Office eller i Tivolis Servicecenter. Prisen for at opgradere et Tivolikort udgør differencen mellem det Tivolikort, der opgraderes fra, og det Tivolikort, der opgraderes til. Det er ikke muligt at nedgradere et Tivolikort eller at sammenlægge Tivolikort.

3.9. Fortrydelsesret

3.9.1. Tivolikort med udløb kan refunderes inden for 14 dage ved personlig henvendelse i Box Office eller ved skriftlig henvendelse til Tivolis Call Center på tivolikort@tivoli.dk. Dette gælder alene Tivolikort købt af privatpersoner (B2C). Fortrydelsesretten bortfalder, hvis Tivolikortet tages i brug, herunder ved at Kortholder anvender Tivolikortet som adgangskort til Tivoli.

3.8.1. Et Tivolikort kan opgraderes i Tivoli Box Office eller i Tivolis Servicecenter. Prisen for at opgradere et Tivolikort udgør differencen mellem det Tivolikort, der opgraderes fra, og det Tivolikort, der opgraderes til. Det er ikke muligt at nedgradere et Tivolikort eller at sammenlægge Tivolikort.

3.9.2. Opgraderes et Tivolikort, gælder fortrydelsesfristen for opgraderingen, jf. punkt 3.9.1 fra opgraderingstidspunktet, forudsat at det opgraderede Tivolikortet ikke har været anvendt.

3.9.3. Er et Tivolikort med udløb købt i B2B-forhold, gælder der ingen fortrydelsesret.

3.10. Ejendomsforbehold

3.10.1. Tivoli forbeholder sig ret til at tilbagetage eller spærre Tivolikort købt i B2B-forhold (ved en samlet værdi over 2.000 kr.), såfremt betaling ikke modtages rettidigt. 

3.11. Tivoli Lux

3.11.1. Tivoli Lux er et fordelsprogram, der giver ekstra fordele og rabatter til dig med et Tivolikort*. Du kan læse vilkår og betingelser for Tivoli Lux her.

3.11.2. For at anvende fordelene kræver det, at du har:

3.11.2.1. et gyldigt Tivolikort med dig selv som bruger af kortet, og

3.11.2.2. hentet Tivolis app og har oprettet en Mit Tivoli-profil, hvorpå dit Tivolikort er tilføjet

*Følgende specialkort har også adgang til fordelsprogrammet, herunder: Aktionærkort, Tivoli Erhvervsklub-kort, VIP-kort, Exclusive-kort, samt Ledsagerkort. Bemærk venligst, at listen revideres løbende, samt at flere af disse korttyper ikke er i offentligt salg, men udstedes til kortholder af Tivoli.

 

4. Markedsføring og nyhedsbreve

4.1. Ved køb af et Tivolikort vil du samtidigt blive tilbudt at modtage e-mails og nyhedsbreve fra Tivoli med bl.a. aktuelle abonnementsfordele og -tilbud, informationer om arrangementer og rabatter i Tivoli samt tilbud og fordele, som kan opnås hos Tivolis samarbejdspartnere. Tivoli samarbejder med virksomheder inden for turist-, bil-, beklædnings-, drikkevare-, hotel- og energibranchen. Du kan til enhver tid se en oversigt over Tivolis samarbejdspartnere på tivoli.dk/da/erhverv/kommercielle-partnerskaber. Det vil altid være Tivoli, der udsender tilbuddene på vegne af samarbejdspartnere. Hvis du tidligere har sagt ja til at modtage e-mails og nyhedsbreve fra Tivoli, men ikke længere ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. mail på tivolikort@tivoli.dk eller ved at benytte knappen "Afmeld Tivoli Tæt På" i bunden af nyhedsbrevet.

 

Persondata

5.1. Som et naturligt led i Tivolis aktiviteter og markedsføringen af Tivoli behandler vi oplysninger om vores Tivolikortholdere og øvrige gæster. Læs mere i vores persondatapolitik her.

 

Opdateret den 20. marts 2024