ÅRSBERETNING

2019Formanden har ordet

I 2019 går Tivoli ud af en treårig strategiperiode, hvor Tivoli er konsolideret som helårsvirksomhed, hvor gæstetilfredsheden er i top og med et godt økonomisk resultat, hvilket danner et stærkt udgangspunkt for Tivolis fremtid. I den nye strategi 2020 skal udviklingen af Tivoli fortsættes.

Tivolis resultat for 2019 udgør 209,1 mio. kr., hvilket er det højeste i Selskabets lange historie. Dermed udbetales også et rekordhøjt udbytte til Selskabets aktionærer. Korrigeret for særlige poster, overdragelsen af TivoliCasino.dk til Danske Spil og omlægningen af årskortet til Tivolikortet, er årets resultat før skat på niveau med rekordåret 2018. På 25 år er Tivolis resultat løftet fra et mindre tocifret millionbeløb til et trecifret millionbeløb, som resultat af en omfattende turn-around og videreudvikling, en opdatering af såvel forlystelseshaven som af virksomheden.

Tom Knutzen
Bestyrelsesformand

Alt begynder og ender med de 82.000 m2 på Vesterbrogade 3 og de oplevelser, Haven tilbyder. Det er Tivolis evne til fortsat at tiltrække mange gæster, der er forudsætningen for forretningen. Det følger deraf, at Haven må udvikle sig i takt med, at smag og behov ændrer sig hos gæsterne; Tivolis konkurrencesituation er i dag en helt anden end i 1843, hvor Tivoli stort set var alene om at tilbyde offentlige fornøjelser.

De stærke finansielle resultater har skabt grundlag for store investeringer i Haven. I 2019 har Tivoli i alt investeret 184,4 mio. kr., hvor eksempelvis 79,6 mio. kr. vedrører opgraderinger og nyanskaffelser på forlystelsesområdet. Der er desuden fortsat investeret i udviklingen af Vinter i Tivoli, Tivolis nyeste sæson, som stadig har potentiale.

Digitalisering er også et område med store investeringer. Mest synligt for Tivolis gæster er Tivolikortet, der nu har fungeret i et helt år som abonnementskort med gyldighed i op til 12 måneder samt de personaliserede løsninger i Mit Tivoli og Tivoli Lux (personlige kortholderprofiler og fordelsprogram). Tivolis medarbejdere høster digitale fordele i form af bedre muligheder for at tilgå Tivolis systemer fra mobile enheder, hvilket letter en hverdag med skiftende vagter og arbejdssteder.

I Strategi 2020 er Tivolis tre kerneværdier defineret som mangfoldighed, ordentlighed og bæredygtighed. Værdierne skal styre Tivolis udvikling som arbejdsplads, attraktion og forretning. Strategi 2020 tager fortsat udgangspunkt i Vesterbrogade 3, hvor Haven skal udvikles i respekt for traditionen med engagerende oplevelser til et bredt publikum. Tivoli har desuden ambitioner om at bliver mere aktiv og synlig i de nære omgivelser med flere aktiviteter på Axelborg, ejendomsprojektet i H. C. Andersen Slottet og visionen om en bypark i den østlige ende af Vesterbrogade. Strategien rummer også tanker om, at Tivoli skal have en større andel af turismeomsætningen ved at skabe nye services. Desuden ses der på aktiviteter længere væk; med Tivoli-brandet og Nimb-brandet som stærke visitkort, afsøges muligheden for at skabe stærke partnerskaber.

I slutningen af 2019 indledtes et generationsskifte i Tivolis øverste ledelse, da rekrutteringen af Lars Liebsts afløser som administrerende direktør begyndte. Lars Liebst tiltrådte i juli 1996, og han har således stået i spidsen for Tivoli i næsten et kvart århundrede. Den tidligere omtalte udvikling er i høj grad hans fortjeneste, og hans indflydelse på det moderne Tivoli er betydelig. For dette skal der lyde ham en stor tak.

Men ingen direktør kan klare sig uden kompetente og engagerede medarbejdere. Derfor skal der afslutningsvis lyde en stor tak til alle, der i årets løb har bidraget til Tivoli-oplevelsen, det være sig kunstnerisk personale, administration eller drift.

Tivolis gode resultat bæres af de glade gæster.

Lars Liebst

Adm. dir.

0 Gæster

1. kvartal

253.000

2. kvartal

1.265.000

3. kvartal

1.506.000

4. kvartal

1.557.000
omsætning 2018 (inkl. forpagtere)
omsætning 2019 (inkl. forpagtere)
1.508,1 mio.
1.487,8 mio.
Resultat før skat 2018
Resultat før skat 2019
120,6 mio.
209,1 mio.

TIVOLI OG DE 17 VERDENSMÅL

I Tivoli er bæredygtighed ikke kun et spørgsmål om miljø og klima, definitionen er bredere: vi skal indrette os på en måde, som opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Bæredygtighed, eller ansvarlighed, er altså ikke kun at skåne miljøet. Det er også at tage hånd om medarbejdere og gæster, og at sikre, at tiltag er økonomisk forsvarlige, så forretningen kan fortsætte. Det er principper, Tivoli har arbejdet efter siden 1996, hvor Tivoli første gang aflagde et grønt regnskab.

Gennem årene har Tivoli arbejdet med bæredygtighed på væsentlige områder som energi og affald, og fra 1999 – 2005 var Tivoli miljøcertificeret efter ISO 14001-standarden. Arbejdet er fortsat helt frem til i dag, hvor Tivoli netop har ansat en bæredygtighedsspecialist, der skal videreudvikle indsatsen.

Siden 2009 har Tivoli været klimapartner med Ørsted, hvorfra der leveres grøn strøm til Haven. Samtidig er der opnået væsentlige besparelser på elforbruget ved at skifte fra glødepærer til LED og ved at optimere køkkener og ventilation.

Tivolis genbrugsbægre blev introduceret for 20 år siden, og har således været et forbillede for den bølge af festivaler med mere, der det seneste par år også har arbejdet med at afskaffe engangsplast.

Inden for tilgængelighed gennemførte Tivoli i 2003 en række væsentlige projekter for at forbedre tilgængeligheden i Tivoli, der i høj grad præges af at være et kulturhistorisk vigtigt anlæg. Med nye lifte, ramper og toiletfaciliteter fik Haven et stort løft, der efterfølgende er blevet fulgt op af nye tiltag.

Tivoli har besluttet, hvilke af FNs 17 verdensmål, der er mest relevante at arbejde med. Et af dem er verdensmål 11.4. vedrørende kulturarven, der har optrådt i Tivolis CSR-politik siden den blev vedtaget i 2009. Mål 8 om arbejdspladser og vækst, mål 12 om ansvarligt forbrug og mål 13 om klimahensyn er også udvalgt som mål, Tivoli arbejder med.

 

EN BÆREDYGTIG OG MANGFOLDIG ARBEJDSPLADS

Engagement og arbejdsglæde blandt Tivolis medarbejdere er afgørende for Tivolis fremtidige succes.

Medarbejderen er en vigtig interessent i Tivolis CSR-politik. Engagement og arbejdsglæde hos Tivolis medarbejdere er med til at skabe den særlige stemning, som Tivolis gæster angiver som den vigtigste besøgsgrund. Medarbejdertrivsel er dermed en forudsætning for Tivolis fremtidige succes. Rummelighed, mangfoldighed og kompetenceudvikling skaber engagementet og hører naturligt med på en arbejdsplads, der prioriterer bæredygtighed.

Medarbejdertrivslen i Tivoli ligger højt, med en eNPS på 57 på en skala, der går fra -100 til +100. Employee Net Promoter Score findes ved at Tivolis medarbejdere på en skala fra 1 – 10 indikerer i hvor høj grad, de vil anbefale deres arbejdsplads til andre.


Færre arbejdsulykker med fravær

Med en LTIF (Lost Time Injury Frequence, antallet af ulykker med fravær pr. 1 million præsterede arbejdstimer) på 22,6 er der opnået en ca. 5% reduktion af ulykkesfrekvensen ift. 2018. Selvom det ønskede mål på 21,5 ikke er nået, har der trods alt været et fald i ulykkesfrekvensen. 

 Tivoli vil i 2020 og de kommende år aktivt arbejde på at reducere mængden af arbejdsskader, således at disse reduceres væsentligt.

13 elever udlært
Et godt arbejdsmiljø er ikke alene om at spille en rolle for arbejdsglæden. På den moderne arbejdsplads spiller det også en rolle, at der udvises socialt ansvar ved at tage imod medarbejdere med særlige behov. Der skal tages ansvar for uddannelse af elever og lærlinge og generelt det at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor hver enkelt bliver accepteret for sine meritter uden hensyn til køn, alder, etnicitet eller religion.

I 2019 blev 13 elever udlært i Tivoli. Det samlede antal elever og lærlinge var i gennemsnit for året 29. Tivoli har gennem flere år modtaget bonus fra Praktikplads-AUB for det høje antal elever i ansættelse. AUB står for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, der administrerer denne særlig ordning, som er etableret for at skaffe flere praktikpladser til unge under uddannelse. Tivoli bidrager ca. 6 gange mere, end man er forpligtet til.

Talenthold
Kompetenceudvikling er vigtigere end nogensinde i Tivoli. Både for at fastholde medarbejdere og for at skabe de bedste forudsætninger for forretningen. Mens medarbejdere med lang anciennitet kan have behov for at opdatere færdigheder, for eksempel på det digitale område såvel som inden for deres respektive fag, er yngre medarbejdere i højere grad motiveret af deres fremtidsdrømme. For de unge og knap så erfarne medarbejdere er karrierehensyn, egen udvikling og muligheden for at bringe sine kompetencer i spil, selvom man stadig sidder i en startstilling, altafgørende. Tivoli har derfor oprettet et talenthold på ca. 30 medarbejdere med forskellige faglige baggrund. Talentholdet bidrager med ideer og tanker om Tivolis udvikling og fremtid.

Tivolis fuldstændige CSR-rapport i henhold til ÅRL §99a og 99b findes som element øverst i årsberetningen.

 

 

Medarbejdertrivsel

Andelen af medarbejdere, som har svaret ’næsten altid sandt’ eller ’ofte sandt’ på spørgsmålet: ’Alt i alt er Tivoli en god arbejdsplads’ ved den sidste måling i 2019.

2016

84 %

2018

90 %

2017

90 %

2019

89 %

Sygefravær

2014

2,8 % Tivoli

3,0 % Dansk Arbejdsgiverforening

2016

3,1 % Tivoli

3,1 % Dansk Arbejdsgiverforening

2018

2,8 % Tivoli

3,3 % Dansk Arbejdsgiverforening

2015

3,0 % Tivoli

3,1 % Dansk Arbejdsgiverforening

2017

2,6 % Tivoli

3,1 % Dansk Arbejdsgiverforening

2019

2,9 % Tivoli

3,3 % Dansk Arbejdsgiverforening

Loyale gæster trods vådt vejr

De seneste 15 års arbejde med at gøre Tivoli til en helårsforretning, der er mindre afhængig af vejret, er videreudviklinger af de forretningsområder, Georg Carstensen beskrev for den enevældige konge for at få lov at åbne Tivoli: en grøn park, forlystelser og spil, spisesteder og caféer og som det sidste, scener med et varieret kulturelt program.

Det er i Tivolis sæsoner, der genereres de fleste indtægter. Tivoli-haven havde åbent 270 dage i 2019, og selv om det danske vejr tangerede alle tiders nedbørsrekord på 905 mm nedbør, var Tivolis gæster loyale og støttede op om Tivolis mange tilbud.

Andelen af udenlandske turister blandt Tivolis gæster i 2019 var 30 % med Sverige som den mest besøgende nation, skarpt fulgt af USA.

Tivolis gæster er fortsat særdeles tilfredse med besøget, og de anbefaler gerne Tivoli til andre. Det er især den særlige Tivoli-stemning, der angives som besøgsårsag med ’for at gå en tur i Tivoli’ som nummer to, og det må vel siges at være to sider af samme sag.


Andel af gæster der

SANDSYNLIGVIS el. HELT SIKKERT


vil anbefale Tivoli

VINTER I TIVOLI 2019
SOMMER I TIVOLI 2019
HALLOWEEN I TIVOLI 2019
JUL I TIVOLI 2017

Nationalitet 2019

 • 1
  Danmark
  70%
 • 2
  Øvrige verden
  13%
 • 3
  Sverige
  6%
 • 4
  US
  4%
 • 5
  UK
  3%
 • 6
  Norge
  2%
 • 7
  Tyskland
  2%

GÆSTESEGMENTER

VINTER I TIVOLI 2019
SOMMER I TIVOLI 2019
HALLOWEEN I TIVOLI 2019
JUL I TIVOLI 2017

Aldersfordeling

Vinter i Tivoli 2019
Op til 25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
66 år eller derover
Sommer i Tivoli 2019
Op til 25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
66 år eller derover
Halloween i Tivoli 2019
Op til 25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
66 år eller derover
Jul i Tivoli 2017
Op til 25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
66 år eller derover

En magisk stemning

Stemningen skabes i høj grad af de unikke visuelle rammer, hvad enten de skabes til Tivolis sæsoner, eller de er permanente.

I 2019 var gæsterne blandt andet betagede af de forunderlige skulpturer, udskæringskunstneren Malik Mabe skabte af de flere hundrede kilo tunge kæmpegræskar, der deltog i årets DM i Kæmpegræskar. Også det 12 meter høje Swarovski-juletræ foran Nimb vakte beundring, pyntet som det var med tusindvis af krystaller til en samlet værdi af 1 mio. kr.

2019 var det første hele år med det nye Tivolikort og de muligheder, det giver. Her tænkes på fordelsprogrammet Tivoli Lux, Tivoli App og gæstens personlige Mit Tivoli-profil. Sammen skal disse elementer forenkle praktikken omkring et Tivoli-besøg og til gengæld styrke oplevelsen; mindre af det kedelige og mere af det sjove.

Top-5 mest valgte luxglimt

 • August: Guidet tur rundt i haven

 • Juli: Dobbelt op på is i sommervarmen

 • November: Mandagsmakker

 • Februar: Gratis tur i minen

 • April: Inviter en ven med i tivoli

Nimb-succes & bæredygtige måltider

Huset Nimb med hotel, restauranter og eventforretning, det der i forretningssammenhæng kaldes Tivoli High-end, fortsatte sin succes og kom sidst på året på det internationale rejsemagasin Condé Nast Travelers Gold List 2020.

Rejsemagasinet henvender sig til luksussegmentet og udsender hvert år en liste over verdens absolut mest oplevelsesværdige hoteller. Nimb Hotel optræder som det eneste hotel i Norden på den fornemme liste. Hotellets belægningsprocent er fortsat meget høj. 

Nimb i vækst
Nimb tilbyder flere og flere arrangementer, som gæsterne tager særdeles godt imod. Stegt flæsk og banko på Fru Nimb, Classy Halloween i Nimb Bar eller Sunset DJ på Nimb Roof er bare nogle få eksempler på begivenheder i Nimbs regi, som husets gæster strømmer til.

Mette Dahlgaard fra Gemyse udgav i forsommeren en kogebog med opskrifter på de nyskabende grønsagsretter, der er hendes speciale. Senere på sommeren var hun og Gemyse-teamet inviteret til madfestival i EPCOT Center i Florida, hvor hundredvis af amerikanske gæster blev budt på gulerodstatar med mere.

 

 

 

Nimbs eventyrlige faciliteter
Nimb Events selskabsforretning er vokset i årets løb. Der er rift om lokalerne, hvad enten det er mindre møder på Gemyse eller store fester i Boksen og Axelborgsalen. I årets løb har Tivoli lagt hus til bankers generalforsamlinger, et energiselskabs juletræsfest, barbecue i Balanchine Lounge øverst i Koncertsalen og flere sommerarrangementer på Nimb Roof for blot at nævne nogle få eksempler.

Spisesteder 
Tivolis bestræbelser på at tilbyde flere bæredygtige måltider fortsætter. I september blev der for første gang afholdt Økologiske Dage i Tivoli i samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Festivalen havde tre elementer, nemlig et seminar for branchen, et undervisningsforløb for folkeskolens mellemtrin og en weekend med aktiviteter for Tivolis gæster, der både kunne gætte, smage og blive klogere på økologiske fødevarer. I forbindelse med festivalen overrakte Fødevarestyrelsen 10 diplomer for Det Økologiske Spisemærke til Tivoli. De seks diplomer var for eksisterende spisemærker, mens fire var nye: Tivolis Kaffebar Plænen, Woodhouse Lounge, Woodhouse Burger og Frikadellen.

I december åbnede Tivoli F&B Lobster Shack i Tivoli Food Hall. Det er første gang, Tivoli selv står for et stade i Tivoli Food Hall, hvor også La Baracca, Wakha og La Playa åbnede i 2019. Tivoli Food Halls spisesteder vurderes positivt i Tivolis analyser, hvor gæsterne angiver, at de finder udbuddet her særdeles relevant. Flere og flere af Tivolis gæster kender også til og har besøgt Tivoli Food Hall. 

Little Tivoli
Fra 2019 kan man handle online i Little Tivoli, og webshoppen blev nærmest bestormet, da en ny fyrfadsstage formet som Tivolis hovedindgang blev lanceret af Tivoli og Kähler i fællesskab. Antallet af egenproducerede varenumre vokser med nye træfigurer, der er inspireret af Den flyvende Kuffert, julepynt med Tivoli-mønstre og sågar en kagedåse med musik i. Otte ud af de ti mest solgte produkter i Little Tivoli er egenproducerede.

I Smøgen genopstod en klassisk Tivoli-aktivitet, da musiker og tegner Jørgen Klubien slog sig ned som silhuetklipper. Klubien fungerer desuden som kreativ konsulent og inspirator for Tivolis designere og arkitekter.

forlystelser og spil

2019 var i høj grad et år, hvor Tivolis forlystelsesprofil blev prioriteret.

Som første nyhed blev Kamelen, der er en klassisk rutsjebane for små børn, skiftet ud med en ny og længere bane og nye vogne i nyt design. Fatamorgana fik tilføjet en vippefunktion i sæderne for at gøre turen endnu vildere, og senere på sommeren blev Tivolis nye Radiobiler præsenteret. De nye Radiobiler er antennefri, og placeringen er flyttet længere mod vest for at gøre plads til Tivoli Huset.

Under Halloween i Tivoli kunne gæsterne besøge Hospitalet, et nyt spøgelseshus, der afløste sidste års Det Hjemsøgte. Spøgelseshuset fik både stor opmærksomhed og stor ros. I spøgelseshuset blev gæsterne mødt af levende, skræmmende skuespillere i de uhyggelige gange og passager, og gyset var så populært, at der hver dag var lange køer ved Hospitalet.

Årets største og mest ventede nyhed var Mælkevejen. Forgængeren Odinexpressen var en af Tivolis mest populære forlystelser, så der var et vist forventningspres på Mælkevejen, der åbnede i begyndelsen af Jul i Tivoli. Den nye rutsjebane skuffede ikke. Med øget højde på forlystelsen er turen er endnu sjovere end før, og designet fik fine anmeldelser, især for lyssætningen.

TivoliCasino.dk til Danske Spil
Spil og Tivoli har hørt sammen siden Haven åbnede i 1843. Foruden de hyggelige boldkast og lykkehjul, findes der adskillige automathaller i Tivoli med kontantspil. Det var derfor naturligt at åbne onlinekasino i 2012, da der kom danske spillicenser. TivoliCasino.dk blev hurtigt en etableret del af markedet. Ønsket om at styrke Tivoli Casino yderligere på et konkurrenceprægede marked førte til at, at Danske Spil A/S overtog driften af TivoliCasino.dk. Med sit markedskendskab, sine stærke tekniske kompetencer og stordriftsfordele kan Danske Spil sikre den forsatte fremdrift for det veletablerede Tivoli-brand. 

 

Top-5 forlystelser

 • Rutschebanen

 • Den Flyvende Kuffert

 • Dæmonen

 • Minen

 • Monsunen

Vinter i tivoli

Tivolis nyeste sæson, Vinter i Tivoli, er stadig under udvikling og vil også være det i 2020, hvor kendskabet til sæsonen skal øges. I 2019 var hele Haven tilgængelig for gæsterne bortset fra Mælkevejens byggeplads.

Gæsterne kvitterede med en forbedret NPS, der steg til 72, hvilket er på niveau med sommersæsonen. NPS, Net Promoter Score, arbejder med en skala, der går fra – 100 til +100, og er en værdi for, hvor mange af gæsterne, der er aktivt positive over for Tivoli.

Der var tre helt nye aktiviteter. I H. C. Andersen Slottet fandtes Bring the Spring, en virtual reality-oplevelse, der vendte op og ned på gæsternes virkelighedsopfattelse. I Woodhouse samarbejdede Tivoli og lampeproducenten Louis Poulsen om udstillingen PH i Tivoli, der havde fokus på den indflydelse Poul Henningsen har haft på Tivoli som Havens chefarkitekt fra 1940 – 1950. I Glassalen var der teater for børn. Rasmus Klump og den sure snemand var en nyskrevet forestilling med Klump og hans venner i hovedrollerne. Teaterinitiativet blev fulgt op i sommersæsonen med Dyrene i Hakkebakkeskoven, som endnu et tilbud til familier med små børn.

Lysfestival

Vinter i Tivoli var som tidligere år en del af Copenhagen Light Festival med flere spændende lysinstallationer, der skabte oplevelser i den mørke februaraften. Copenhagen Light Festival var igennem en omstrukturering i årets løb og har nu Tivolis lysdesigner, Jesper Kongshaug, som kurator.

KULTURÅRET

Verdens ældste ungdomsgarde, Tivoli-Garden, fyldte 175 år i 2019 og åbnede samtidig en ny musikskole, Tivoli Musikskole. Tivoli Musikskole er en pendant til Tivoli Balletskole.

Tanken er at skabe et undervisningsmiljø for alle interesserede børn og unge, der ligger i tæt tilknytning til det professionelle kunstneriske miljø, som Tivoli-Garden og Tivoli Balletteater er. Tivoli-Gardens elevskole, hvor Tivoli-garderne lærer at spille og optræde, anvender nogle pædagogiske principper, der nu kommer alle børn til gode i Tivoli Musikskole. Tivoli-Gardens jubilæum blev fejret med Nytårskur i januar, Garderdag for de bedste danske bygarder i juni og stor jubilæumsparade fra Rosenborg Kaserne til Tivoli i august med deltagelse af Den Kongelige Livgarde og cirka 100 veteraner fra Tivoli-Garden.

En isnende nyhed
Årets mest ambitiøse teatersatsning var balletten, Snedronningen, i Tivolis Koncertsal. Med Dronning Margrethe som scenograf, Oh Land som komponist og Yuri Possokhov som koreograf bevægede Tivoli Balletteaters dansere sig ud i H. C. Andersens fortælling. En fortælling om Gerdas fantastiske rejse gennem en eventyrlig verden for at redde vennen Kay fra Snedronningens iskolde favn. Dronningens tegninger var bearbejdet af Morten Just, og blev vist på store skærme på scenen. Her tonede også Oh Land frem som Snedronningen, der kastede sit kolde blik på os alle sammen. Forestillingen spillede i hele december måned, og den var med 33.000 solgte billetter særdeles velbesøgt. Mellem jul og nytår viste TV2 en dokumentar om forestillingens tilblivelse.

Et travlt år
De 24 Fredagsrock-koncerter havde tilsammen 450.000 gæster, og Rasmus Klump spillede mere end 800 forestillinger. Der var Fyraftensjazz på Pantomimeteatret under Copenhagen Jazz Festival med Tivoli Ensemblet og solister under ledelse af Peter Jensen, for blot at nævne enkelte af de mange gratis oplevelser. Tivoli Balletteater præsenterede to nye forestillinger. Et Glimt af i Går, i Dag tog udgangspunkt i danske designklassikere, mens Tableaus in Motion hyldede dans og bevægelse. I Salene var der udsolgt gæstespil af Alvin Ailey American Dance Theater og premiere på Tivolis forestilling, Divaer i Glas, om de mange internationale, kvindelige stjerner, der har optrådt i Tivoli gennem tiden. Desuden havde Glassalen gensyn med Rytteriet, og Tivoli havde igen fornøjelsen af både Eventyrteatret, Crazy Christmas Cabaret og en række andre eksternt producerede forestillinger.
 I sandhed et travlt år.


 

Top-5 fredagsrock

 • Tom Jones

 • Jason Derulo

 • Citybois & De danske hyrder

 • Infernal & ude af kontrol

Sommer-klassisk

SommerKlassisk bestod i 2019 af 67 koncerter, heraf 30 betalingskoncerter. Der var musik for børn, underholdende koncerter med kendte værter som brødrene Price og Pernille Rosendahl og en række traditionelle klassiske koncerter med internationale orkestre og solister og Tivoli Copenhagen Phil.

En af årets nyheder var Syng med-koncerter. Solisterne valgte selv repertoiret, og det lykkedes i høj grad at få hele salen til at synge med på henholdsvis danske sange og musicalhits. 

Koncertforestillingen Venter blev uropført i Bergen og derefter i Tivoli. Musikken var af Grieg, spillet af Tivoli Copenhagen Phil, tekst/libretto af Karl Ove Knausgård, og forestillingen var iscenesat af den catalanske instruktør Calixto Bieito. 

Tivoli indgik i efteråret et udvidet samarbejde om programplanlægningen af den klassiske musik, herunder SommerKlassisk, med Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester, der jo om sommeren er Tivolis symfoniorkester. Dermed skabes en bedre sammenhæng mellem orkestrets profil og repertoire gennem hele året. Det forventes også, at der med tiden vil skabes en samlet publikumsidentitet.

Top-5 Sommerklassisk

 • Machaidze & Sekgapane

 • Syng med Stig Rossen

 • Academy of St. Martin in the Fields

 • Tripel Beethoven (Tivoli Copenhagen Phil)

 • Tivolis Fødselsdagskoncert (Tivoli Copenhagen Phil)

Planer for Tivolis fremtid

I Strategi 2020 er seks vækstretninger for Tivoli defineret. Vækstretningerne har forskellig tidshorisont med vækstretning 1 og 2 som dem, der prioriteres højest, ligger nærmest og skal realiseres umiddelbart.

1. Optimere den eksisterende forretning
2. Udvikle Haven med engagerende oplevelser
3. Mere Tivoli i nabolaget
4. Større del i turismens værdikæde
5. Nimb på nye lokationer
6. Tivoli-oplevelser ude i landet

Vækstretning 1 og 2 indebærer, at der blandt andet vil blive arbejdet videre med at skabe digitale løsninger, der letter kundeekspeditioner, så Tivolis medarbejdere får mere tid til at yde gæsteservice. I Haven fortsætter pleje og udvikling af bygninger, haveanlæg og forlystelser, kulturelle tilbud, spisesteder og alt, hvad der hører Tivoli til med henblik på at skabe engagerende oplevelser for Tivolis millioner af gæster. Blandt andet introduceres to nye festivaler – en havefestival i foråret og en mad- & vinfestival i sensommeren. Med engagerende menes både oplevelser, der vækker følelser, og oplevelser der kræver, at gæsterne foretager sig noget aktivt sammen. Fælles for alle initiativer under vækstretning 1 og 2 er, at alt gøres med henblik på at forbedre gæsteoplevelsen.

Det generationsskifte i Tivolis direktion, der blev varslet i december 2019, bliver gennemført i 2020, hvor Lars Liebst træder tilbage efter 24 år som administrerende direktør for Tivoli og overlader posten til Susanne Mørch Koch, der kommer fra en stilling som  direktør for Danske Spil.

Tivoli har besluttet at sætte opførelsen af Tivoli Huset i bero. Indkomne pristilbud har indikeret en markant fordyrelse i forhold til det budget, som bestyrelsen oprindeligt lagde til grund for sin beslutning om at opføre bygningen. Samtidigt medfører Husets særlige konstruktion på stålpiller oven på en eksisterende bygning væsentligt større risici sammenlignet med mere konventionelle bygningskonstruktioner. Tivoli undersøger alternative løsningsmuligheder generelt og omkring Tivoli Huset.

I løbet af 2020 nedrives Færgekroen, der er blevet offer for tidens tand. Bygningen blev opført i 1934 som en del af det midlertidige festarrangement Fiskerlejet. Det er tanken at opføre en ny bygning i samme stil som den meget afholdte bygning.

Eventyrtårn og bypark
Vækstretning 3 – 6 har en lidt længere tidshorisont. I sommeren 2019 blev for eksempel to projekter præsenteret, der på hver sin måde bringer Tivoli mere ud i det nærmeste nabolag. Tivoli H. C. Andersen Hotel er udviklet af Tivoli og tegnestuen BIG, og det består af en renovering af H. C. Andersen Slottet fra 1893 og en ny bygning, et eventyrtårn, i tilknytning hertil.

Der arbejdes desuden på at samle partnere, der vil være med til at virkeliggøre visionen om en bypark på Vesterbro Passage fra Bernstorffsgade til H. C. Andersens Boulevard. Der er positive tilbagemeldinger fra de virksomheder og organisationer, som er kommende naboer til byparken, og allerede i 2020 er Tivoli flyttet ind med Crème by Nimb – et nyt cafékoncept i Dansk Industri, der udgør passagens ene side.

Strategien rummer også tanker om, at Tivoli skal have en større andel af turismeomsætningen ved at skabe nye services. Desuden ses der på aktiviteter længere væk; med Tivoli-brandet og Nimb-brandet som stærke visitkort afsøges muligheden for at skabe stærke partnerskaber.