Medlemsbetingelser Årskort 2018

Ved køb af årskort betragtes nedenstående betingelser som accepteret. Læs derfor disse betingelser grundigt, inden årskortet købes.

1. Gæster med årskort til Tivoli er medlem af Tivoli Årskort.

2. Alle kort giver gratis adgang til Tivoli til Vinter, Sommer, Halloween og til Jul i Tivoli for kortholderen fra det fyldte 8. år.

Der findes følgende typer årskort:

  • Årskort: Adgang til kortholderen selv. Kortet er strengt personligt, og kan ikke anvendes til adgang for andre end kortholder.

  • Wild Card: Udover adgang har kortholderen ret til at få et gratis Turpas til kortholderen ved hvert Tivoli-besøg (kun ét pr. dag). Turpas er personlige og må ikke videresælges. En overtrædelse heraf anses som misbrug af medlemskabet.

  • Sølv- og Aktionærkort: Udover egen adgang har kortholderen mulighed for gratis at medbringe én ledsager pr. dag. Dette gælder kun ved samlet entré med kortholderen, og det er en betingelse, at ledsageren er en forretningsforbindelse, familie, kollega eller ven til kortholder.

  • Guld- og VIP-kort: Udover egen adgang har kortholderen mulighed for gratis at medbringe op til fire ledsagere samlet pr. dag. Dette gælder kun ved samlet entré med kortholderen, og det er en betingelse, at samtlige ledsagerne er forretningsforbindelser, kollegaer, familie eller venner til kortholder.

3. Alle typer årskort er strengt personlige og må kun anvendes af kortholderen. Kortholderen bærer ansvaret for, at årskortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes årskortet af en anden end kortholderen, vil dette blive betragtet som misbrug af årskortet, hvilket medfører inddragelse af årskortet og ophør af medlemskabet. Misbrug af et årskort kan føre til retsforfølgelse, idet Tivoli forbeholder sig ret til erstatning for tab lidt i forbindelse med misbruget. Årskortet tilbageleveres ikke efter inddragelse, og betalingen for medlemskabet refunderes hverken helt eller delvist.

4. Har kortholderen købt et årskort, der skal aktiveres, påhviler det kortholderen at aktivere sit årskort via www.tivoli.dk, som angivet i den medfølgende vejledning. Årskort, der ikke er aktiveret, giver ikke adgang til Tivoli og kan ikke refunderes eller overføres til kommende år.

5. I forbindelse med at et årskort tages i brug, tager Tivoli et portrætfoto af kortholderen, der gemmes med henblik på adgangskontrol. Ved besøg i Tivoli vises dette foto på en skærm synlig for kontrolløren ved indgangen. Kortholderen skal mod forlangende forevise gyldig legitimation. Det er ikke et krav for anvendelse af årskortet, at Tivoli indsamler og opbevarer portrætfoto af kortholderen, dog er kortholdere, der ikke ønsker et foto registreret, forpligtet til altid at vise billedlegitimation ved adgang til Tivoli.

6. Der er kun fri adgang til Tivoli mod forevisning af gyldigt årskort, ligesom medlemsfordele og -rabatter udelukkende kan opnås ved forevisning af gyldigt årskort. Såfremt gyldigt årskort ikke er medbragt, skal kortholderen betale normal entré, som ikke refunderes. Ved glemt Wild Card skal kortholderen ligeledes betale fuld pris for Turpas.

7. Mister kortholderen sit årskort, skal Tivoli Årskort administration straks kontaktes på tlf. 33 15 10 01, hvorefter årskortet spærres. Anvendes årskortet af en anden person, uden at det er spærret, anses det for misbrug, og kortet vil blive inddraget. Inddragne årskort leveres ikke tilbage og refunderes ikke. Mistede eller beskadigede kort kan erstattes mod et gebyr svarende til en normal entré.

8. Tivoli forbeholder sig ret til uden varsel at inddrage et årskort, såfremt kortholderen har handlet svigagtigt eller uretmæssigt i eller over for Tivoli, eller har udvist en uacceptabel opførsel over for andre gæster, ansatte eller inventar i Tivoli, eller ikke har efterlevet Tivolis til enhver tid gældende Haveregulativ eller henstillinger fra personale i Tivoli.

9. Medlemskabet af Tivoli Årskort og det købte årskort er gyldigt fra købstidspunktet/aktiveringstidspunktet og til udløbet af det kalenderår, hvor årskortet er købt. Medlemskabet ophører automatisk herefter, såfremt det ikke fornyes. Årskort købt efter Halloween, vil også være gyldigt for det følgende kalenderår.

10. Medlemskabet er bindende og kan ikke opsiges eller refunderes i gyldighedsperioden. Hvis der er udstedt to medlemskaber i samme navn, kan det ene medlemskab refunderes i gyldighedsperioden, såfremt årskortet ikke allerede er benyttet. Medlemskabet kan ikke overdrages til andre, dog kan medlemskabet i tilfælde af dødsfald overdrages mod et gebyr svarende til en normal entré. Gave- og erhvervsmedlemskaber refunderes ikke. Hvis årskortet er ubrugt, kan gavemedlemskaber inden for en uge fra modtagelsen overdrages i et andet navn. Hvis der skal udstedes et nyt årskort, koster det er gebyr svarende til en normal entré. Årskort sponseret af Tivoli kan opgraderes mod betaling af prisdifferencen af listepriserne. Aktionær-, Presse og andre særkort kan ikke ændres.

Gave- og erhvervsmedlemskaber refunderes ikke. Hvis årskortet er ubrugt, kan gavemedlemskabet inden for en uge fra modtagelsen overdrages i et andet navn. Hvis der skal udstedes et nyt årskort, koster det et gebyr svarende til en normal entré. Årskort sponseret af Tivoli kan opgraderes mod betaling af prisdifferencen af listepriserne. Aktionær-, Presse og andre særkort kan ikke ændres.

11. Tivoli forbeholder sig ret til uden varsel at ændre medlemsbetingelserne. Ændrede medlemsbetingelser vil blive bekendtgjort på www.tivoli.dk/aarskort samt på e-mail til de kortholdere, der har tilmeldt sig denne service.

11a. Tivoli forbeholder sig ret til at begrænse kortholderens adgang til Tivoli på visse dage eller på visse tidspunkter. Dette vil f.eks. være nødvendigt, når sikkerhedsmæssige årsager taler herfor, eller hvor arrangementer inden for, eller uden for Tivoli tilsiger begrænset adgang til Tivoli. Kortholder opnår ikke ret til erstatning eller godtgørelse af anden art i den forbindelse

12. Spørgsmål til Tivoli Årskort rettes enten skriftligt eller telefonisk til: Tivoli Årskort administration, Vesterbrogade 3, Postboks 233, 1630 København V., tlf. 33 15 10 01 og e-mail aarskort@tivoli.dk.

13. Kortet skal underskrives før brug, og underskrift medfører accept af ovenstående betingelser. 

Markedsføring og nyhedsbreve

Ved køb af et Tivoli årskort bliver man tilbudt at modtage emails og nyhedsbreve fra Tivoli med bl.a. aktuelle medlemsfordele og -tilbud, informationer om arrangementer og rabatter i Tivoli samt tilbud og fordele som kan opnås hos Tivolis samarbejdspartnere. Tivoli samarbejder med virksomheder inden for turist-, bil-, beklædnings-, drikkevare-, hotel- og energibranchen. Medlemmerne kan til enhver tid se en oversigt over Tivolis samarbejdspartnere på www.tivoli.dk/erhverv/sponsorer. Det vil altid være Tivoli, der udsender tilbuddene på vegne af samarbejdspartnere. Hvis medlemmet ikke ønsker at modtage disse emails og nyhedsbreve, kan medlemmet framelde sig ved at rette henvendelse pr. mail på aarskort@tivoli.dk eller ved at benytte knappen "Afmeld Tivoli Tæt På" i bunden af nyhedsbrevet. Mailadressen kan også anvendes hvis man ønsker at framelde sig emails og nyhedsbreve i forbindelse med ophør af medlemskab, eller ved senere lejlighed.

Sådan behandler Tivoli personoplysninger

A. Som et naturligt led i Tivolis aktiviteter og markedsføringen af Tivoli sker der en behandling af oplysninger om vore medlemmer og gæster. Det er Tivolis politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Det er Tivoli A/S, cvr.nr. 10404916, Vesterbrogade 3, 1620 København, der er dataansvarlig for denne indsamling og behandling af personoplysninger.

B. Tivoli indsamler, lagrer og bearbejder oplysninger om navn, adresse, foto, e-mailadresse, telefonnummer og fødselsdato og e-mailtilladelses på medlemmer af Mit Tivoli og Tivoli Årskort samt oplysninger om disse medlemmers foretrukne brug af Haven og dens aktiviteter, samt brug af Årskortets betalingsfunktion.

C. Tivoli registrerer derudover oplysninger om medlemmers besøg i Haven i indeværende sæson til brug for inddeling i kategorier og for at sikre mod et eventuelt misbrug af årskortene.

D. Tivoli anvender cookies på vores hjemmesider og applikationer. Disse kan indsamle personoplysninger. Anvendelse af cookies og behandlingen af personoplysningerne i den forbindelse er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik, som kan findes her.

E. Personoplysningerne anvender Tivoli til at administrere medlemskabet af Mit Tivoli og Tivoli Årskort, og give medlemmer af disse den bedst mulige information om aktiviteter og tilbud i Haven samt til at tilpasse Haven og dens tilbud til medlemmerne og vores øvrige gæster. Herudover anvender Tivoli oplysningerne til markedsføring og udarbejdelse af statistik og analyser.

F. I forbindelse med at et årskort tages i brug, tager Tivoli et portrætfoto af kortholderen. Fotoet, der alene vil blive brugt af Tivoli i forbindelse med adgangskontrol, vil blive gemt i en database. Ved besøg i Haven kan fotoet blive vist på en skærm, der kun er synlig for kontrolløren ved indgangen. Det er ikke et krav for anvendelse af årskortet, at Tivoli indsamler og opbevarer et portrætfoto af kortholderen, dog er kortholdere, der ikke ønsker et foto registreret, forpligtede til altid at vise billedlegitimation ved adgang til Tivoli.

G. Vores grundlag for behandling af medlemmets personoplysninger er primært opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem medlemmet og Tivoli vedrørende medlemskab af Mit Tivoli og Tivoli Årskort. Vi behandler portrætfoto på grundlag af medlemmets samtykke. Herudover behandler vi personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter, produkter og services. Personoplysninger vil endvidere kunne blive behandlet med henblik på at gøre et retskrav gældende.

H. Vi gør opmærksom på, at brug af personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt medlemmet forinden har afgivet sit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte medlemmet uden, at medlemmet afgiver sit samtykke først.

Tivoli sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt. Ved ophør af et medlemskab vil alle det pågældende medlems personoplysninger blive sat i bero. Senest 36 måneder efter at medlemskabet er ophørt, vil medlemmets personoplysninger blive slettet.

I. Medlemmer af Tivoli Årskort har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Tivoli behandler om dem, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Medlemmerne har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen. Medlemmer, der ønsker at benytte sig af disse rettigheder, kan rette henvendelse til Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

J. Tivoli forbeholder sig ret til at foretage brevfletning af data på personer, som bor på samme adresse. På den måde undgås, at man i en familie, hvor alle har årskort og bor på samme adresse, modtager fx fire breve, et til mor, et til far og et til hvert af børnene og i stedet modtager kun ét brev, hvor alle oplysninger er samlet. 

K. Medlemmet kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som medlemmet måtte have afgivet. Vi vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde samme produkter og services.

L. Tivoli sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt. Ved ophør af et medlemskab vil alle det pågældende medlems personoplysninger blive sat i bero. Senest 24 måneder efter at medlemskabet er ophørt, vil medlemmets personoplysninger blive slettet eller anonymiseret, medmindre vi er forpligtede eller berettigede til at opbevare oplysningerne længere i medfør af lovgivningen. Oplysningerne kan ligeledes blive opbevaret længere i anonymiseret form.

M. Medlemmer af Mit Tivoli og Tivoli Årskort har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Tivoli behandler om dem, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Medlemmerne har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles og ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve begrænsning af behandlingen. Herudover har medlemmer i visse tilfælde ret til at få udleveretde personoplysninger, som Tivoli har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Medlemmer, der ønsker at benytte sig af disse rettigheder, kan rette henvendelse til Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

N. Hvis et medlem har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan medlemmet altid kontakte Tivoli via e-mail eller telefon som angivet netop ovenfor. Medlemmet kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.