Medlemsbetingelser for Tivolikort

1. Generelle vilkår for Tivolikort

1.1. Alle Tivolikort giver adgang til Tivoli i Tivolis til enhver tid åbne sæsoner. Tivolis åbne sæsoner, åbningsdage og åbningstider kan variere og tilpasses løbende, men kortholderen er som minimum garanteret 200 åbningsdage per kalenderår. 

1.2. Et Tivolikort kan enten købes som et:

1.2.1. abonnement med årsbetaling, eller 

1.2.2. med udløb (løbende måned + 11 måneder)

1.3. Der findes følgende typer Tivolikort:

1.3.1. Tivolikort: Tivolikort giver adgang for Kortholder selv. Kortet er strengt personligt og kan ikke anvendes til adgang for andre end Kortholder.

1.3.2. Wild Card Mini: Wild Card Mini giver adgang for Kortholder selv samt et gratis Turpas Mini til Kortholder ved hvert Tivolibesøg (max ét pr. dag). Turpas Mini er personlige og må ikke videresælges. En overtrædelse anses som misbrug af Tivolikortet, jf. pkt. 1.9.

1.3.3. Tivolikort Sølv: Tivolikort Sølv giver Kortholder mulighed for gratis at medbringe én ledsager pr. dag. Dette gælder kun ved entré sammen med Kortholder, og det er en betingelse, at ledsageren er en forretningsforbindelse, familie, kollega eller ven til Kortholder.

1.3.4. Wild Card: Wild Card giver adgang for Kortholder selv samt et gratis Turpas til Kortholder ved hvert Tivolibesøg (max ét pr. dag). Turpas er personlige og må ikke videresælges. En overtrædelse anses som misbrug af Tivolikortet, jf. pkt. 1.9.

1.3.5. Tivolikort Guld: Tivolikort Guld giver Kortholder mulighed for gratis at medbringe op til fire ledsagere samlet pr. dag. Dette gælder kun ved samlet entré med Kortholder, og det er en betingelse, at ledsagerne er forretningsforbindelser, familie, kollegaer eller venner til Kortholder.

1.4. Tivolikort købes som et digitalt produkt. Et fysisk Tivolikort kan købes mod et gebyr.

1.5. Alle typer Tivolikort er strengt personlige og må kun anvendes af Kortholder. Kortholder bærer ansvaret for, at Tivolikortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes Tivolikortet af en anden end Kortholder, vil dette blive betragtet som misbrug af Tivolikortet, hvilket vil medføre, at Tivolikortet inddrages. Misbrug af et Tivolikort kan føre til retsforfølgelse, idet Tivoli forbeholder sig ret til erstatning for tab lidt i forbindelse med misbruget. Tivolikortet tilbageleveres ikke efter inddragelse, og betalingen for Tivolikortet refunderes hverken helt eller delvist. 

1.6. Har Kortholder købt et Tivolikort, påhviler det Kortholder at færdiggøre sit Tivolikort via det link til Kortholders Mit Tivoli-profil, som sendes til Kortholder i forbindelse med købet. Kortholder kan også færdiggøre sit Tivolikort ved personlig henvendelse i Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V.  Du kan læse nærmere om proceduren for færdiggørelse i pkt. 2.8 og 3.5.

1.7. Der er kun fri adgang til Tivoli i Tivolis til enhver tid åbne sæsoner mod forevisning af gyldigt Tivolikort. Såfremt gyldigt Tivolikort ikke er medbragt, skal Kortholder betale normal entré, som ikke refunderes. Ved glemt Wild Card eller Wild Card Mini skal Kortholder ligeledes betale fuld pris for Turpas eller Turpas Mini.

1.8. Mister Kortholder sit Tivolikort, skal Tivolis Call Center straks kontaktes på tlf. 33 15 10 01 eller ved skriftlig henvendelse til tivolikort@tivoli.dk, hvorefter Tivolikortet spærres. Anvendes Tivolikortet af en anden person, uden at det er spærret, anses det for misbrug, og kortet vil blive inddraget. Inddragne Tivolikort leveres ikke tilbage og refunderes ikke. Mistede eller beskadigede kort kan erstattes mod et gebyr.

1.9. Tivoli forbeholder sig ret til uden varsel at inddrage et Tivolikort, såfremt Tivoli vurderer, at Kortholder har handlet svigagtigt eller uretmæssigt i eller over for Tivoli, eller har udvist en uacceptabel opførsel over for andre gæster, ansatte eller inventar i Tivoli, eller ikke har efterlevet Tivolis til enhver tid gældende Haveregulativ eller henstillinger fra personale i Tivoli.

1.10. Tivoli forbeholder sig ret til at begrænse Kortholders adgang til Tivoli på visse dage eller på visse tidspunkter, herunder også i form af pladsreservation. Dette vil f.eks. være nødvendigt, når sikkerhedsmæssige årsager taler herfor, eller hvor arrangementer inden for, eller uden for Tivoli tilsiger begrænset adgang til Tivoli. Kortholder opnår ikke ret til erstatning eller godtgørelse af anden art i den forbindelse, medmindre begrænsningen/lukningen medfører færre end 200 åbningsdage i det pågældende kalenderår.  

1.11. Tivoli forbeholder sig ret til at foretage aflysninger og ændringer i Tivolis offentliggjorte musikprogram, som Kortholdere har adgang til uden ekstra omkostninger, herunder Fredagsrock. Aflysninger eller ændringer i musikprogrammet giver ikke Kortholder ret til at gøre krav på forholdsmæssigt afslag, ophævelse af Tivolikortkortaftalen eller kompensation i øvrigt.  

1.12. Tivoli har ret til at reservere dele af Tivolis koncertområder til særlige arrangementer og koncepter, hvortil der kan opkræves særskilt betaling for at få adgang. 

1.13. I tilfælde af officielle forbud eller anbefalinger, som indebærer, at Tivoli skal holdes lukket eller adgangen til Tivoli skal begrænses, eksempelvis pga. ekstraordinære sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige eller lignende hensyn, opnår kortholder ikke ret til erstatning eller godtgørelse af anden art i den forbindelse, medmindre begrænsningen/lukningen medfører, at der er færre end 200 åbningsdage i det pågældende kalenderår.  

1.14. Alle Tivolikort kan købes online via Tivoli.dk og ved fysisk fremmøde i Tivolis Box Office, Tivolis Service Center og i Tivolis indgange.

1.15. Spørgsmål til Tivolikort rettes enten skriftligt eller telefonisk til: Tivoli Call Center, Vesterbrogade 3, Postboks 233, 1630 København V., tlf. 33 15 10 01 og e-mail tivolikort@tivoli.dk.

2. Tivolikort købt som abonnement

2.1. Tivolikort, der købes som et abonnement, tegnes som et løbende abonnement, der forudbetales for ét år (årsbetaling) ad gangen.

2.2. Et Tivolikort købt på abonnement, er gældende for måneden, hvori kortet købes og de 11 efterfølgende måneder. Der betales for hele den første måned uanset datoen for købet.

2.3. Gyldighedsperioden for Tivolikort købt som abonnement starter straks ved udstedelse, såfremt Tivolikortet købes i fysisk salg. Dette gælder også selvom Tivolikortet købes i de perioder, hvor Tivoli er lukket. Tivolikort købt via Tivolis digitale kanaler kan vælges med en anden startdato.

2.4. En aftale om køb af Tivolikort som abonnement kan alene indgås af myndige personer over 18 år.

2.5. Tivolikort kan købes i Tivoli Box Office, på Tivoli.dk og via Tivolis app.  Køber vil her blive oplyst om nærværende Medlemsbetingelser, som køber skal acceptere. Færdiggørelsen kan ske i Box Office såvel som online via Tivoli.dk. 

2.6. Du kan købe Tivolikort som abonnement til andre end dig selv. Betalingsforpligtelsen vil være knyttet til dig som Administrator.

2.7. Tivoli forbeholder sig retten til at kræve et oprettelsesgebyr.

2.8. Færdiggørelse

2.8.1. Hvis Kortholder er en anden end Tivolikortets Administrator (den person, som betalingsforpligtelsen påhviler), sendes et link til Kortholder. Linket indeholder instruktioner til Tivolikortets færdiggørelse på Mit Tivoli. Administrator modtager en e-mail med link til Mit Tivoli, hvor de resterende betalingskortoplysninger udfyldes.

2.8.2. Kortholder færdiggør sit Tivolikort ved at oprette en profil på Mit Tivoli. Kortholder skal i den forbindelse oprette en adgangskode og tilknytte et billede af Kortholder selv. Billedet af Kortholder gemmes med henblik på adgangskontrol. Ved besøg i Tivoli vises dette foto på en skærm synlig for kontrolløren ved indgangen. Kortholder skal mod forlangende forevise gyldig legitimation. Det er ikke et krav for anvendelse af Tivolikortet, at Tivoli indsamler og opbevarer portrætfoto af Kortholder, dog er kortholdere, der ikke ønsker et foto registreret, forpligtet til altid at vise billedlegitimation ved adgang til Tivoli. Ændring af Kortholders navn kan ske ved henvendelse i Box Office, forudsat at Kortholders navn er tilsvarende ændret i Folkeregistret. Kortholders foto kan ændres, såfremt Tivoli vurderer, at Kortholders udseende er markant forandret. Kortholder skal endvidere registrere sine betalingsoplysninger til brug for den løbende betaling. Kortholder kan til enhver tid ubetinget tilbagekalde sin tilladelse til, at der løbende trækkes beløb på betalingskontoen. Kortholders betalingsforpligtelse vil dog fortsat gælde, efter at Kortholder har tilbagekaldt sit samtykke. Såfremt Kortholder ønsker at frigøre sig fra betalingsforpligtelsen, skal abonnementet opsiges efter vilkårene i pkt. 2.10.

2.8.3. Det fysiske kort kan senere gøres elektronisk, ved at Kortholder tilføjer kortet i Tivolis app. Tivolikortet kan også printes.

2.9. Betaling

2.9.1. Er Tivolikortet købt med abonnement, skal der på købstidspunktet ske betaling for det første år, hvori Tivolikortet er gyldigt. Betaling for det efterfølgende år vil forfalde mellem den 22. og 26. dag i måneden efter indeværende måned + 11 måneder. Såfremt betalingen måtte fejle, vil der finde en fornyet trækning sted enten den sidste dag i indeværende måned eller den første dag i den følgende måned.

2.9.2. Betaling for Tivolikortets første 12 måneder skal ske på tidspunktet for Tivolikortets udstedelse, uanset om kortet aktiveres med det samme eller frem i tiden, jf. muligheder herfor på tivoli.dk eller i Tivolis app. 

2.9.3. Abonnementet kan betales med betalingskort, kreditkort og Mobilepay.

2.9.4. Når der trækkes betaling for en ny periode orienteres Kortholder og Administrator (sidstnævnte alene hvis Kortholder og Administrator ikke er samme person) derom via Mit Tivoli.

2.9.5. Betales den løbende ydelse for Abonnementet ikke til den aftalte tid, udsendes en rykker til Tivolikortets Administrator via de oplyste kontaktoplysninger. Der kan pålægges rykkergebyr på 100 kr. efter rentelovens regler herom. Kortet spærres, indtil der er registreret gyldige betalingsoplysninger og betaling er sket. Forsinkelsen anses som væsentlig, såfremt der ikke er sket betaling senest 3 måneder fra forfaldsdagen, og Tivoli kan herefter beslutte at ophæve Kortholders abonnementsaftale.

2.9.6. Aktuelle priser og gebyrer fremgår altid på Tivolis hjemmeside www.tivoli.dk/priser.

2.9.7. Prisændringer meddeles via e-mail til den oplyste e-mailadresse senest 45 dage før prisændringen træder i kraft. Du kan læse mere om vilkårsændringer i pkt. 2.11.

2.9.8. Såfremt Kortholder har haft et gyldigt Tivolikort købt som abonnement inden for de seneste 12 måneder, forbeholder Tivoli sig ret til at opkræve et oprettelsesgebyr, hvis Kortholder igen ønsker at købe et Tivolikort.

2.10. Opsigelse

2.10.1. Medmindre andet ønskes, gælder en opsigelse, indtil abonnements forudbetalte periode på 12 måneder er udløbet. Når Abonnementet er opsagt, gentegnes Tivolikortet ikke, når kortets forudbetalte periode er udløbet.

2.10.2. Tivolikort købt som abonnement kan tidligst opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter Abonnementets start, jf. også punkt 2.10.7.  

2.10.3. Tivolikort købt som abonnement skal aktivt opsiges og kan ikke sættes i bero.

2.10.4. Abonnementet kan kun opsiges skriftligt via Mit Tivoli eller mail til Tivolis Call Center, tivolikort@tivoli.dk.

2.10.5. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse.

2.10.6. Tivolikortets Administrator kan opsige Abonnementet for Kortholder, hvis betalingsforpligtelsen påhviler Administrator.

2.10.7. Opsiges et Tivolikort købt som abonnement inden den forudbetalte periodes udløb, refunderes betalingen for den periode, der ligger efter opsigelsen. Der afregnes efter en månedlig prissats, jf. nedenstående tabel. Beløbet refunderes ved personlig henvendelse i Box Office eller ved skriftlig henvendelse til Tivolis Call Center via tivolikort@tivoli.dk. Beløbet refunderes til et kontonummer eller til et kreditkort. 

Gældende prissatser for nærværende medlemsbetingelser:

2.10.7.1. Tivolikort (abonnementspris 379 kr.): Pris pr. måned* ved refundering 40 kr.

2.10.7.2. Wild Card Mini (abonnementspris 499 kr.): Pris pr. måned* ved refundering 53 kr.

2.10.7.3. Tivolikort Sølv (abonnementspris 729 kr.): Pris pr. måned* ved refundering 76 kr.

2.10.7.4. Wild Card (abonnementspris 999 kr.): Pris pr. måned* ved refundering 105 kr.

2.10.7.5. Tivolikort Guld (abonnementspris 1.349 kr.): Pris pr. måned* ved refundering 140 kr.

*Prissatserne er fastsat med hensyn til Tivolikortets skiftende sæsonværdi, idet tivolikortet kun kan bruges i Tivolis åbne sæsoner, jf. forbrugeraftalelovens § 29, stk. 2. 

Eksempel:  Tivolikort købt til 379 kr. opsiges efter 7 måneder, og der ønskes en udbetaling for restperioden. Udbetalingen udregnes som følger: 7 måneder á 40 kr. giver 280 kr. Dette beløb bliver fratrukket den oprindelige forudbetaling på 379 kr., hvorfor der udbetales 99 kr.

2.10.8. Tivoli tager forbehold for prisjusteringer i bindingsperioden. Du kan læse mere herom i pkt. 2.11.

2.10.9. Kvittering for opsigelse sendes pr. mail til Tivolikortets Kortholder og Administrator (sidstnævnte alene hvis Kortholder og Administrator ikke er samme person).
 
2.11. Vilkårsændringer

2.11.1. Tivoli forbeholder sig ret til at foretage prisjusteringer i abonnementsperioden samt indføre gebyrer på særlige ydelser, herunder pladsreservation. Prisændringer kan foretages som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Prisændringer kan ligeledes foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter for Tivoli, f.eks. i forbindelse med øgede udgifter forbundet med Tivolis drift, herunder omkostninger til leverandører, omkostninger relateret til imødekommelse af nye krav fra myndigheder eller lovgivninger, imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i abonnementsvilkårene for de respektive Tivolikort. Prisændringer kan desuden kun ske, efter følgende kriterier:

2.11.1.1. Prisjustering kan maksimalt ske én gang årligt og med en årlig stigning på 10 %.

2.11.1.2. Ændringerne vil blive varslet individuelt

2.11.1.3. Aftalen kan opsiges som følge af ændringen. 

2.11.2. Hvis Tivoli opsiger et Tivolikortabonnement i bindingsperioden, og Administrator har købt et fysisk Tivolikort, vil udgiften hertil i så fald blive refunderet.

2.11.3. Tivoli forbeholder sig ret til at opsige et Tivolikortabonnement, også i bindingsperioden, i tilfælde af generelle ophør eller ændringer af abonnement- eller tivolikorttyper, eller anden saglig grund. Opsigelser vil blive varslet senest 45 dage før ændringen træder i kraft. Forudbetalte Tivolikort vil blive forholdsmæssigt refunderet. 

2.11.4. Væsentlige ændringer i Tivolis Medlemsbetingelser, herunder prisstigninger, vil blive varslet på Tivolis hjemmeside www.tivoli.dk og meddeles via e-mail til den oplyste e-mailadresse senest 45 dage før ændringen træder i kraft.

2.12. Fortrydelsesret

2.12.1. Der er 14 dages fortrydelsesret for Tivolikort købt som abonnement. For Tivolikort købt som abonnement med udsat startdato, gælder fortrydelsesretten frem til abonnementets start, dog minimum 14 dage. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis Tivolikortet tages i brug, herunder ved at Kortholder anvender Tivolikortet som adgangskort til Tivoli.
 
2.13. Tivoli Lux

2.13.1. Tivoli Lux er et fordelsprogram, der giver ekstra fordele og rabatter til dig med et Tivolikort på abonnement*.

2.13.2. For at anvende fordelene kræver det, at du har:

2.13.2.1. et gyldigt Tivolikort på abonnement* med dig selv som bruger af kortet, og

2.13.2.2. hentet Tivolis app og har oprettet en Mit Tivoli-profil, hvorpå dit Tivolikort på abonnement* er tilføjet

*herudover har visse specialkort også adgang til fordelsprogrammet, herunder: Aktionærkort, Tivoli. Erhvervsklub-kort, VIP-kort, Exclusive-kort samt Ledsagerkort. Bemærk venligst, at flere af disse korttyper ikke er i offentligt salg, men udstedes til kortholder af Tivoli.  

3. Tivolikort med udløb

3.1. Ved køb af Tivolikort med udløb, kan køber vælge den måned, som Tivolikortet skal gælde fra, dog maksimalt to måneder fra købsdatoen. Kortet vil være gyldigt i op til 12 måneder.

3.2. Tivolikort med udløb er gyldigt i op til 12 måneder fra den måned, som køber har valgt, at Tivolikortet skal gælde fra. Dette gælder selvom Tivolikortet først færdiggøres senere, og selvom Tivoli har lukket i købsperioden.

3.3. Et Tivolikort uden registrerede betalingsoplysninger udløber efter den forudbetalte periode på op til 12 måneder og er dermed ikke et abonnement. Korthaver kan konvertere eller gentegne Tivolikortet, således at Tivolikortet får karakter af et løbende abonnement.

3.4. Tivolikort med udløb og ved BTB-salg er gyldige fra den fastsatte startmåned og de følgende 11 kalendermåneder og udløber herefter, medmindre der er inden udløb er tegnet et abonnement.

3.5. Færdiggørelse

3.5.1. Tivolikort med udløb færdiggøres via Tivolis app, Tivoli.dk eller ved fysisk henvendelse i Box Office. Tivolikortet færdiggøres, når Kortholder har knyttet sit navn samt et billede af sig selv til Tivolikortet.

3.6. Betaling

3.6.1. Tivolikortet kan betales med betalingskort, kreditkort samt Mobilepay. Tivolikortet kan ligeledes betales kontant.

3.6.2. Ved køb af Tivolikort med udløb betaler køber forud for hele aftaleperioden, dvs. 12 kalendermåneder.

3.6.3. Aktuelle priser fremgår altid på Tivolis hjemmeside, se www.tivoli.dk/priser.

3.7. Vilkårsændring

3.7.1. Væsentlige ændringer i Tivolis Medlemsbetingelser vil blive varslet på Tivolis hjemmeside www.Tivoli.dk og meddeles kortholdere via e-mail til den oplyste e-mailadresse senest 45 dage før ændringen træder i kraft.

3.8. Fortrydelsesret

3.8.1. Tivolikort med udløb kan refunderes inden for 14 dage ved personlig henvendelse i Box Office eller ved skriftlig henvendelse til Tivolis Call Center på tivolikort@tivoli.dk. Dette gælder alene Tivolikort købt af privatpersoner (B2C). Fortrydelsesretten bortfalder, hvis Tivolikortet tages i brug, herunder ved at Kortholder anvender Tivolikortet som adgangskort til Tivoli.

3.8.2. Er et Tivolikort med udløb købt i B2B-forhold, gælder der ingen fortrydelsesret.

3.9. Ejendomsforbehold

3.9.1. Tivoli forbeholder sig ret til at tilbagetage eller spærre Tivolikort købt i B2B-forhold (ved en samlet værdi over 2.000 kr.), såfremt betaling ikke modtages rettidigt. 

4. Markedsføring og nyhedsbreve

4.1. Ved køb af et Tivolikort vil du samtidigt blive tilbudt at modtage e-mails og nyhedsbreve fra Tivoli med bl.a. aktuelle medlemsfordele og -tilbud, informationer om arrangementer og rabatter i Tivoli samt tilbud og fordele, som kan opnås hos Tivolis samarbejdspartnere. Tivoli samarbejder med virksomheder inden for turist-, bil-, beklædnings-, drikkevare-, hotel- og energibranchen. Du kan til enhver tid se en oversigt over Tivolis samarbejdspartnere på www.tivoli.dk/erhverv/sponsorer. Det vil altid være Tivoli, der udsender tilbuddene på vegne af samarbejdspartnere. Hvis du tidligere har sagt ja til at modtage e-mails og nyhedsbreve fra Tivoli, men ikke længere ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. mail på tivolikort@tivoli.dk eller ved at benytte knappen "Afmeld Tivoli Tæt På" i bunden af nyhedsbrevet.

5. Persondata

5.1. Som et naturligt led i Tivolis aktiviteter og markedsføringen af Tivoli behandler vi oplysninger om vores Tivolikortholdere og øvrige gæster. Læs mere i vores persondatapolitik her.

 

Opdateret den 30. juni 2022